Środa, 22 maja 2024

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

KCEK > Świetlica szkolna >

To jest nieaktualna wersja strony. Aby zobaczyć aktualne informacje, przejdź na kcek.pl

Plan pracy Świetlicy Szkolnej na rok szkolny 2020/2021

Zadania

Sposoby realizacji

Termin

realizacji

1.Zaspokojenie potrzeb uczniów w zakresie opieki i bezpieczeństwa.

- zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy

- przeprowadzenie pogadanek na temat bezpieczeństwa podczas zajęć w świetlicy

- sprawowanie opieki nad uczniami w świetlicy przed lekcjami i po lekcjach

- wspieranie pierwszoklasistów w adaptacji do nowego środowiska,

- reagowanie na konflikty między uczniami i wyjaśnianie problemów na bieżąco, uczenie właściwych zachowań,

- rozmowy wychowawcze z uczniami w przypadku wystąpienia niewłaściwego zachowania i wyciąganie konsekwencji wobec takich uczniów.

cały rok

2.Promowanie zdrowego stylu życia i troska o zdrowie uczniów.

- wdrażanie do wypoczynku czynnego - spacery, wycieczki tematyczne, zajęcia rekreacyjne

-kształtowanie nawyków higienicznych- dbanie o wygląd zewnętrzny,

- wpajanie zasad racjonalnego odżywiania się,

- wyrabianie nawyków dbania o własne zdrowie,

- tworzenie gazetek o tematyce prozdrowotnej,

- oglądanie programów telewizyjnych o tematyce prozdrowotnej,

wg potrzeb

cały rok

3. Pomoc w nauce oraz przygotowanie do samodzielnej nauki i pracy umysłowej.

- wdrażanie młodzieży do samodzielnej pracy i odpowiedzialności do obowiązków szkolnych,

- zorganizowanie warunków do odrabiania prac domowych i nauki własnej w świetlicy,

- otoczenie opieką uczniów mających trudności w nauce – praca indywidualna, pomoc koleżeńska w odrabianiu prac domowych,

- angażowanie uczniów zdolnych do pomocy koleżeńskiej,

- wykorzystywanie Internetu do pomocy w odrabianiu prac domowych,

- wzbogacanie wiedzy uczniów poprzez oglądanie programów edukacyjnych

- wykorzystanie gier edukacyjnych do utrwalania wiadomości i rozszerzenia wiedzy

cały rok

4. Rozwijanie zainteresowań, aktywności artystycznej i ruchowej, kształtowanie wrażliwości estetycznej, ekspresji twórczej i wyobraźnioraz nabywanie umiejętności konstruktywnego wykorzystania czasu wolnego.

-prowadzenie zajęć integracyjnych- poznanie siebie i innych,

- prowadzenie konkursów rozwijających umiejętności i zainteresowania

- zainteresowanie młodzieży czytelnictwem: czytanie książek, lektur szkolnych, wierszy, encyklopedii, czasopism wzbogacających posiadane wiadomości,

- omówienie ciekawych artykułów, wydarzeń z uczniami,

- zajęcia z komputerem: pisanie tekstu, kopiowanie, wykorzystanie Internetu do zdobywania wiedzy,

- rozmowy z uczniami o interesujących sposobach spędzaniaczasu wolnego,

- rozwiązywanie i układanie krzyżówek, rebusów,

- wypowiadanie się uczniów na konkretne i dowolne tematy,

-wykonywanie dekoracji, ozdób w świetlicy szkolnej zgodnie z porami roku, pomoc w przygotowaniu dekoracji nauroczystości szkolne

- eksponowanie prac plastycznych uczniów,

- wykonywanie przez młodzież gazetek tematycznych wświetlicy szkolnej,

cały rok

w miarę potrzeb

5. Kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia więzi z regionem, krajem jego historią, kulturą i tradycjami.

- budzenie u uczniów szacunku dla języka ojczystego,

- przypominanie i kultywowanie ważnych dat i wydarzeń w życiu kraju

- wskazywanie postaw patriotycznych w literaturze, sztuce i historii,

- zapoznanie uczniów z osiągnięciami wybitnych Polaków,

- rozwijanie szacunku dla tradycji narodowych, szanowania hymnu państwowego, flagi, godła,

- opracowanie gazetek o tematyce regionalnej,

- przybliżenie uczniom wiedzy na temat patrona szkoły

cały rok

wg potrzeb

6. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej.

- kształtowanie wśród uczniów postaw poszanowania mieniaszkolnego,

- wpajanie uczniom stosowania podstawowych zasad dobrego wychowania w sytuacjach codziennych, przestrzegania norm zachowania się wobec innych, używania zwrotów grzecznościowych,

- eliminowanie wśród uczniów agresji słownej: wyzwisk,wulgaryzmów, rozwijanie właściwego słownictwa poprzezczytanie książek, prasy,

- kształtowanie pozytywnych nawyków kultury osobistej, kulturalne zachowanie się w domu, szkole, w miejscachpublicznych,

- wskazywanie pozytywnych wzorów zachowań

- kształtowanie wśród uczniów tolerancji, szacunku do osóbdorosłych, starszych, niepełnosprawnych- rozmowy,

- uświadomienie uczniom ponoszenia odpowiedzialności zapopełnione czyny, niewłaściwe postępowanie,

- zachęcanie uczniów do pracy i dbania o estetyczny wyglądpomieszczeń świetlicy,

- motywowanie uczniów do wykonywania drobnych prac porządkowych,

cały rok

7. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnymi i instytucjami.

- informowanie wychowawców o zaangażowaniu młodzieży w pracach na rzecz świetlicy np. pomoc koleżeńska w nauce, dbanie o wyposażenie świetlicy, wykonanie gazetki

- przekazywanie na bieżąco informacji dla pedagoga i wychowawcom w przypadku trudności wychowawczych,

- rozmowy z wychowawcami i rodzicami w celu poznania ucznia,

- informowanie rady pedagogicznej o pracy świetlicy – przedstawienie planu pracy i sprawozdań.

cały rok

wg potrzeb

8. Zapobieganie współczesnym zagrożeniom, podejmowanie działań profilaktycznych.

- eliminowanie agresji fizycznej i konfliktów rówieśniczych poprzez zajęcia warsztatowe na temat zachowań asertywnych,jak rozwiązywać konflikty, wyrażanie uczuć, rozwijanieempatii, zrozumienia,

- prowadzenie zajęć warsztatowych z programu wychowawczo-profilaktycznego

- dyskusja z uczniami o problemie agresji, zdobywanieumiejętności odpowiedniego reagowania na nią, radzenie sobie w trudnych sytuacjach,

- lansowanie życia bez nałogów i dostarczanie wiedzy uczniomz tego zakresu w formie pogadanek, dyskusji,

- wykonywanie przez uczniów prac plastycznych o tematyce profilaktycznej,

- zwrócenie uwagi na zagrożenia płynące z niewłaściwegokorzystania z Internetu

cały rok

Zamieszczono: 2 października 2013 r.

Wsparcie i współpraca