Poniedziałek, 15 lipca 2024

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

KCEK > Świetlica szkolna >

To jest nieaktualna wersja strony. Aby zobaczyć aktualne informacje, przejdź na kcek.pl

Regulamin świetlicy Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Śremie

 1. Postanowienia ogólne

Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

Podstawy prawne funkcjonowania świetlic szkolnych:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327.) art. 1.
  Art. 1 System oświaty zapewnia w szczególności:
  1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;
  2) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach;
  Art. 67. 1. Do realizacji- zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z:
  1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
  2) biblioteki;
  3) świetlicy;
  4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;
  5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
  6) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
 • 7. 1. Dla uczniów, którzy- muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2017 poz. 649).

 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25, z zastrzeżeniem ust. 3.

Nazwa własna świetlicy:

Świetlica szkolna działająca przy Katolickiej Publicznej Szkole Podstawowej.

 1. Cele i zadania świetlicy

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły: wychowanie ucznia zdrowego psychicznie, fizycznie i społecznie.

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

 1. Zapewnienie uczniom opieki przed i po lekcjach.
  2. Wdrażanie wychowanków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki i zabawy.
  3. Zapewnienie uczniom warunków do odrobienia lekcji po skończonych zajęciach edukacyjnych, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
  4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u uczniów właściwej postawy społeczno-moralnej i religijnej.
  5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, psychologiem i pedagogiem szkolnym celem rozwiązania napotkanych trudności wychowawczych.
  6. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez konkursy, zabawy tematyczne, mini spektakle teatralne.
  7. Rozwijanie umiejętności życiowych: udzielanie pierwszej pomocy, dbanie o swoje zdrowie oraz innych.

III. Organizacja pracy w świetlicy

 1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 6.30-16.30.
  2. Zapisy dzieci na świetlicę odbywają się do 15 września każdego roku szkolnego.
  3. Rodzice zapisują dziecko do świetlicy szkolnej przez wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” (kartę należy pobrać u wychowawcy świetlicy lub na stronie internetowej szkoły).
  4. Na podstawie zebranych kart powołana komisja rekrutacyjna ustala listę uczniów objętych stałą opieką świetlicy.
  5. Analiza informacji zawartych w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy” jest podstawą określenia formy i zakresu opieki nad dzieckiem w świetlicy.
  6. Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji uczniów zgłaszających się do opieki.
  7. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom nie zapisanym, którzy potrzebują jej okazjonalnie.
  8. Współpraca z rodzicami odbywa się poprzez :
  - bezpośredni, codzienny kontakt i rozmowy
  - korespondencję pisemną z rodzicami
  - rozmowy telefoniczne
  9. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do:
  - przestrzegania określonych zasad, bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania się,
  - podstawowych zasad higieny
  - szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
  10. W świetlicy obowiązuje przez cały rok szkolny zmiana obuwia i schludne ubranie.
  11. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty (prosimy o nie przynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów (np. telefonów komórkowych, biżuterii, gier elektronicznych itp.).
  12. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy materialnie odpowiadają rodzice/opiekunowie.
  13. Rodzic ma prawo do:
  - rzetelnej informacji o zachowaniu dziecka podczas zajęć na świetlicy
  - zgłaszania wniosków dotyczących indywidualnych zainteresowań dziecka, jakości posiłków, stanu zdrowia dziecka
  - wzbogacania zasobów dydaktycznych świetlicy w materiały biurowe, piśmiennicze, książki, zabawki i gry
  14. Rodzic ma obowiązek:
  - udostępnić skuteczny kontakt (aktualny numer telefonu)
  - odbierać dziecko w określonym czasie; po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane dziecko
  - indywidualnie uzgadniać inne sytuacje losowe
  - zapoznać się z treścią Regulaminu świetlicy szkolnej i przestrzegać ujętych tam zasad
 2. Wychowankowie

Prawa uczestnika świetlicy.
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
- Udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy lub do zajęć indywidualnych.
- Korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z regulaminem świetlicy oraz sposobami ustalonymi przez wychowawcę świetlicy.
- Korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań.
- Wpływania na planowanie pracy w świetlicy.
- Korzystania z organizowanych form dożywiania

Obowiązki uczestnika świetlicy.
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
- Systematycznego udział w zajęciach.
- Zgłaszania swojej obecności oraz każdorazowo meldowania swojego odejście u wychowawcy świetlicy.
- Nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców).
- Wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy oraz pozostałych pracowników.
- Natychmiastowego meldowania wszelkich wypadków.
- Odrabiania zadanych lekcji pod opieką wychowawcy świetlicy.
- Dbania o porządek i wystrój świetlicy oraz korytarza.
- Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy.
- Poszanowania ciszy , spokoju oraz pracy innych..
- Szanowania własności szkoły i innych osób (zabrania się chowania rzeczy kolegów i koleżanek dla zabawy).
- Kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy.
- Przestrzegania regulaminu świetlicy

Nagrody i wyróżnienia

- Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.
- Pochwała przekazana opiekunom.
- Wpis do dziennika zajęć oraz dzienniczka ucznia.

Kary

- Upomnienie udzielone przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.
- Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).
- Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.

 1. Wychowawcy

- Pracownikami pedagogicznymi świetlicy są: kierownik świetlicy i wychowawcy.
- Kierownik świetlicy podlega dyrektorowi szkoły.
- Obowiązki kierownika świetlicy oraz wychowawcy świetlicy określają odrębne przepisy wyznaczone w zakresie czynności pełniącego obowiązki nauczyciela.

 1. Dokumentacja pracy świetlicy
 2. Plan pracy świetlicy szkolnej (koncepcja, cele funkcjonowania świetlicy).
  2. Miesięczny rozkład zajęć.
  3. Dziennik zajęć, karty obecności uczniów.
  4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.
  5. Sprawozdania z działalności świetlicy.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest załącznikiem do statutu Szkoły i jest dostępny na stronie internetowej Szkoły w zakładce Świetlica oraz w sekretariacie Szkoły i w świetlicy szkolnej.
  2. Na podstawie w/w regulaminu uczniowie wraz z wychowawcami świetlicy corocznie tworzą „Zasady pracy świetlicy”, które umieszczone są w widocznym miejscu sali.
  3. Regulamin jest zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną.
  4. Zmiany postanowień regulaminu mogą być zgłaszane przez: nauczycieli, radę rodziców, samorząd uczniowski.

Wsparcie i współpraca